اسیدی کردن

پرسنل

اسیدی کردن چرم

در این مرحله پوست را در محلول اسیدی که حاوی نمک است به علت خاصیت تراوش کنندگی که مانع تورم الیاف شده قرار می‏دهند. در صورتی که محلول اسید در الیاف پوست تا حد اشباع نفوذ کرده با این عمل الیاف پوست صاف شده و سطح پوست یکدست می‏شود و پوست حالت نیم دباغی شده به‏خود می‌گیرد.


دباغی

دباغی مرحله ای است که پروتئین موجود در پوست خام را طی عملیات مشخصی پایدار می کنند تا فاسد نشود. دلیل انجام مرحله دباغی این است که پوست خام یا دباغی نشده خشک می شود و انعطاف لازم را برای انجام عملیات ندارد

کراستینگ

در مرحله کراستینگ چرم را نازک می کنند و یک بار دیگر دباغی می شود.سطح آن براق می شود و یا اگر لازم باشد چرم را رنگ می کنند. در نهایت چرم باید خشک و نرم شود.. بیشتر به منظور اضافه کردن مواد شیمیایی  به پوست می‌باشد.

متخصص سئو

چرخکاری

یکی از محبوب ترین مواردی که در مورد آشنایی با چرخ خیاطی چرم دوزی بسیار رواج دارد و بسیاری از افراد به دنبال آن هستند، آموزش دوخت کیف چرم، با چرخ است. به جز لباس ها ما از کیف های چرم هم به کرات استفاده می کنیم.

تخته کار

در مرحله کراستینگ چرم را نازک می کنند و یک بار دیگر دباغی می شود.سطح آن براق می شود و یا اگر لازم باشد چرم را رنگ می کنند. در نهایت چرم باید خشک و نرم شود.. بیشتر به منظور اضافه کردن مواد شیمیایی  به پوست می‌باشد.